Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Csíkszeredai Kar – csik.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Hírek /

Óraadói tanársegédi állás

A Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara pályázatot hirdet óraadói tanársegédi állás betöltésére a Humántudományok Tanszéken, a 2018/2019-es egyetemi évre.

 

Az állás tantárgyai (az összes szemináriumi/laboratóriumi tevékenység):

 

Tantárgy

Évfolyam/csoport

Óraszám 1. félév

Óraszám 2. félév

Összehasonlító gyakorlatok I-II. (szem)

VÖA I.

2

2

Világirodalom V-VI. (szem.)

VÖA III.

1

1

Kreatív írás II. (Recenziók) (lab)

VÖA III.

2

-

 

5

3

4

 

 

A tantárgyak tematikája (amelyek közül a vizsgabizottság vizsgatémát választhat) és könyvészete:

Összehasonlító gyakorlatok I-II. (szem)

Tematika:

 • Hogyan olvassunk? (leíró/referenciális és poétikus/metaforikus nyelv különbsége; történelem és történet; a centrifugális és a centripetális figyelem; a kikerülő és a rácsodálkozó olvasás; formalista, strukturalista, kultúrantropológiai módszer; harc a szöveggel)
 • Összehasonlító antropológia (intuitív összehasonlító gyakorlat; a két történet közös elemeinek és eltéréseinek fölismerése; cselekményábra készítése)
 • Összehasonlító antropológia (a bűnbak szerepe a mítoszban; a mimetikus erőszak fogalma; a mimetikus erőszak kritikája a József-történetben)
 • A nő és az idegen: Rút könyve (nyelvi szerkezet és cselekmény; a párbeszédek és a nevek szerepe; az ószövetségi novella mint műfaj; női autonómia és női szolidaritás; a női szerzőség kérdése; a választott nép és az idegenség viszonya az Ószövetségben; vérfertőzés és renden kívüliség; a vendégszeretet és a szélsőséges másság; a bibliai egyetemesség)
 • Az „igen” és a „nem”: a szerelmi líra feltalálása a középkorban (provanszál trubadúrok) (a középkori világi költészet jellegzetes versformái; a „távoli szerelem” (amor de lonh); a szerelem mint hűbéri viszony; az ideális nőkép és a Mária-kultusz; travesztia és testiség; középkori női trubadúrok; a „sötét középkor” mítoszának kritikája; a középkori testkultúra jellegzetességei)

 

Könyvészet:

 • A tavaszidő édessége. Válogatás a középkor nyugat-európai szerelmi költészetéből, (szerk.) Bánki Éva, Ladányi-Turóczi Csilla, Bp., Kairosz Kiadó, 2004, 6-120.
 • Andrei Pleșu: Jákob harca az angyallal = Uő., Angyalok, Koinónia, 2006, 218-236, ford. Székely Melinda.
 • Földényi F. László: Szép szex?= Élet és irodalom, 2018.02.09.
 • József története a Bibliából (Móz I, 37-50.)
 • Julia Kristeva: A választott nép és az idegenség választása = Uő., Önmaga tükrében idegenként, Bp., Napkút Kiadó, 2010, 68-80, ford. Kun János Róbert.
 • Jutta Haussmann: Ruth, Budapest, Új Mandátum Kiadó, 2006, ford. Kuntz Nóra, 25-74.
 • Northrop Frye: Kettős tükör = Uő., A Biblia igézetében, Bp., Hermeneutikai Kutatóközpont, 1995, 4-11, ford. Lukács Tamás.
 • René Girard: Láttam a sátánt, mint a villámlást lehullani az égből. A kereszténység kritikai apológiája, Bp., Atlantisz, 2013, 131-151, ford. Sujtó László.
 • Rút könyve(a Biblia bármely fordításából)
 • Szophoklés: Oidipusz király = Uő., Oidipusz király, Oidipusz Kolónoszban, Bp., Európa Könyvkiadó, 2003, ford. Babits Mihály.
 • Udvariatlan szerelem. A középkori obszcén költészet antológiája, (szerk.) Bánki Éva, Szigeti Csaba, Bp., prae.hu kiadó, 2006, 5-19, 65-108.

 

Világirodalom V-VI. (szem.)

Tematika:

 • Tudatfolyam és parabola a modern prózában
 • Modernség és periféria: a portugál modernizmus
 • A német expresszionizmus és a nemzetiszocializmus öröksége
 • Modernizmus és „passzív elenállás” Kelet-Európában
 • A kolonializmus irodalma és a posztkoloniális kritika

 

Könyvészet:

 • Fernando Pessoa: Ez az ősi szorongás, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1969, ford. Somlyó György.
 • Franz Kafka, A fegyencgyarmaton = Uő., Elbeszélések, Budapest, Ferenczy Könyvkiadó, 1995.
 • Giles Deleuze-Félix Guattari: Kafka. A kisebbségi irodalomért, Budapest, Qadmon, 2009.
 • Gottfried Benn: Kígyóból kanyar. Válogatott versek, Pozsony, Kalligram, 2012.
 • Györffy Miklós: Polgárok és művészek. Metszet a XX. századi német prózából, Budapest, Tankönyvkiadó, 1990.
 • Jaroslav Hašek: Švejk, Bp., Európa Könyvkiadó, 1990.
 • Joseph Conrad, A sötétség mélyén, Bp., Alinea Kiadó, 2011.
 • Szegedy Maszák Mihály: „Minta a szőnyegen”. A műértelmezés esélyei, Budapest,Balassi , 1995.
 • Virgina Woolf, A folt a falon, in: Ellenfelek. Angol elbeszélők a két világháború között, Budapest, Európa Kiadó, 1982.

 

Kreatív írás II. (Recenziók) (lab)

Tematika:

 • Módszerek a kreatív írás oktatásában./ Methods of teaching creative writing.
 • Műfajok, szövegtípusok. / Genres, text types.
 • Kreatív írástechnikák. / Creative writing techniques.
 • Prózaírás, versírás. / Writing fiction, writing poetry.
 • Esszé-, recenzió-, kritikaírás. / Writing essays, reviews, critiques.

 

Könyvészet:

 • Bacsó Béla (szerk.): Szöveg és interpretáció. Cserépfalvi Kiadó, Budapest, 1991.
 • Blaskó Ágnes, Hamp Gábor: Írás 1.0 – Az ötlettől a jól strukturált szövegig. Typotex, Budapest, 2012.
 • Morley, David: The Cambridge Introduction to Creative Writing. Cambridge University Press, 2007.
 • Samu Ágnes: Kreatív írás – Az ötlettől a kész írásműig. A fogalmazás tanítása másképp. Holnap, Budapest, 2012.
 • Szigeti Csaba: A hímfarkas bőre – A radikális archaizmus a magyar költészetben. Jelenkor, Budapest, 1993.

 

 

A vizsga menete (a Sapientia EMTE oktatói versenyvizsgaszabályzata szerint):

 1. Írásbeli próba: 2018. szeptember 11., 10 óra
 2. Szóbeli próba: 2018. szeptember 11., 12 óra
 3. Gyakorlati próba: 2018. szeptember 11., 13 óra

 

Jelentkezéshez szükséges iratok:

 • jelentkezési típuskérvény (letölthető innen);
 • fénymásolatok az egyetemi oklevélről, törzskönyvi kivonatról, doktori oklevélről (más oklevelekről, tudományos címekről);
 • eredeti igazolás doktoranduszi minőségről (amennyiben nincs doktori oklevél);
 • szakmai önéletrajz, publikációs lista.

 

A pályázati dossziét személyesen a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának főtitkáránál lehet leadni: Szabadság tér 1 szám

Jelentkezési határidő:

2018. szeptember 7., 12 óra.

Eseménynaptár

2019. július

KeSzCsSzVa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031