Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Csíkszeredai Kar – csik.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Hírek /

Pályázati felhívás: Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitás a 2018/19-es tanév II. félévében

A Sapientia EMTE pályázatot hirdet hallgatók számára az Erasmus+ tanulmányi mobilitási programban való részvételre a 2018/2019-es tanév második félévében.

1. A pályázat általános célja a hallgatók nemzetközi mobilitásának támogatása, lehetővé téve oktatási, nyelvi, szakmai és kulturális tapasztalatok megszerzését külföldi felsőoktatási intézményben az Európai Unión belül.

Jelen pályázati felhívás célja a hallgatók tanulmányi jellegű külföldi mobilitásának támogatása a 2018/2019-es tanév II. félévében, a megpályázható mobilitási időtartam egy egyetemi félév (a fogadó egyetem tanévszerkezete szerint, magába foglalva a vizsgaidőszakot is, minimum 3 és maximum 5 egymást követő hónap, ugyanabban a fogadó intézményben).

Az ösztöndíjas helyek száma nem korlátozott, a megpályázható szabad helyek jegyzéke a kari Erasmus+ koordinátoroknál és a jelen felhívás 3. pontjában található linken érhető el.

2. A pályázattal elnyerhető ösztöndíj

• Az ösztöndíj folyósításának pénzneme az euró. Az ösztöndíj összege a fogadó intézmény országa és a teljesített mobilitás napok száma alapján kerül kiszámításra.

• A 2018/2019-es tanév második félévében érvényes ösztöndíj összegek a fogadó ország szerint:

– Magyarország, Lengyelország, Szlovákia: 470 EUR/hónap;

– Dánia, Franciaország, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország: 520 EUR/hónap.

• A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal, amennyiben ezt az intézményközi szerződések lehetővé teszik. A kombinált mobilitás periódusa ugyancsak egy egyetemi félév a fogadó egyetem tanévszerkezete szerint, maximum 5 hónap. A hallgatónak igazolnia kell, hogy a két tevékenységet ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt végzi el. A kombinált mobilitás teljes periódusára vonatkozóan a havi támogatási összeg azonos a havi tanulmányi ösztöndíjjal.

3. Pályázati feltételek

Adott képzési ciklusban a hallgató összesített mobilitási időtartama nem haladhatja meg az Erasmus+ ösztöndíj-kalkulátorral számolt 12 hónapot, azaz 360 napot*a megpályázott mobilitás időtartamával együtt (beleértve a zero grant mobilitást is), ebbe beleszámít a korábban LLP-ben teljesített Erasmus mobilitási idő is.

A pályázó olyan alapképzésben vagy mesteri képzésben részt vevő hallgató lehet, aki:

• aktív hallgatói jogviszonyban van a Sapientia EMTE-vel, vagyis a folyó tanévben beiratkozott, aktív félévre regisztrált a Neptun rendszerben és Tanulmányi szerződést kötött a szakkoordinátorral való egyeztetés szerint, valamint teljesíti a pályázat részvételi feltételeit, illetve alapképzésben részt vevő hallgatók esetében van legalább két befejezett féléve;

• román állampolgár vagy Romániában érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik;

• legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik abból a nyelvből, amelyen az oktatás folyik a fogadó intézményben, és ezt igazolni is tudja (amennyiben az oktatás nyelve nem a magyar);

• a tervezett külföldi képzési program beilleszkedik a tantervébe (évet halasztani Erasmus+ ösztöndíj miatt nem lehet);

• vállalja, hogy szükség esetén elvégzi a nyelvi kompetenciák felmérésére szolgáló OLS online teszteket (kiutazás előtt és a mobilitás után egyaránt), és az online nyelvtanfolyamot;

• nyilatkozza, hogy ismeri és elfogadja a Sapientia EMTE Erasmus+ hallgatói mobilitás szabályzatát, amely elérhető a karok honlapjainak Erasmus+ oldalain, valamint az egyetem honlapján ezen a helyen;

• eleget tesz a kari Erasmus Bizottság által meghatározott egyéb pályázati követelményeknek.

• Hogyha a hallgató párhuzamosan két szakra van beiratkozva, akkor csak az egyik szakhoz kötődő mobilitásra nyújthat be pályázatot.

• Nem pályázhatnak második féléves tanulmányi mobilitás ösztöndíjra azok a hallgatók, akik a 2018/2019-es tanévben végzősök.

• Kiegészítő éves hallgató nem pályázhat Erasmus+ ösztöndíjra.

• Nem pályázhatnak a 2018/2019-es tanévben újra beiratkozott hallgatók.

• Nem pályázhat újabb tanulmányi ösztöndíjra egy adott ciklus keretében az, aki az EMTE-től már nyert Erasmus+ mobilitást, de az előírt minimális kreditszámot nem teljesítette, vagy pedig nem teljesítette a támogatási szerződésben, illetve annak mellékleteiben vállalt kötelezettségeit.

• A kari Erasmus Bizottság pozitív döntése nem jelenti automatikusan az ösztöndíj folyósítását, ahhoz a támogatási szerződés megkötése szükséges. A mobilitás lebonyolítása a támogatási szerződés megkötésének pillanatában érvényes hallgatói Erasmus+ szabályzat szerint fog történni. Nem köthető támogatási szerződés olyan hallgatóval, aki nem teljesítette a tervezett kiutazása előtti teljes tanulmányi időszakra vonatkozó minimális kötelezettségeit (kreditszámot). Ha a pályázást követően vagy a támogatási szerződés megkötése után, annak érvényességi idején belül megszűnik a hallgatói jogviszony, akkor a pályázat, illetve a támogatási szerződés érvényét veszíti.

• Azon partneregyetemeken megvalósuló tanulmányi mobilitásra lehet pályázni, amelyekkel a hallgató szakja szerinti tudományterületre vonatkozóan egyetemünknek van intézményközi megállapodása. A második félévre megpályázható szabad helyek jegyzéke a kari Erasmus+ koordinátoroknál és ITT érhető el.

• Az a hallgató, akinek kiutazását a kari Erasmus Bizottság támogatja, de ösztöndíjas helyet nem kap, önfinanszírozó státust vehet igénybe, azaz zero granttal utazhat ki mobilitásra, amennyiben az intézményközi szerződések által rögzített tanulmányi mobilitás helyek ezt lehetővé teszik.

4. A pályázathoz csatolandó kötelező és opcionális dokumentumok:

1. Pályázati űrlap (Fişa candidatului). A formanyomtatvány letölthető innen, elektronikusan kitöltve, aláírva kell benyújtani. Kizárólag ez a pályázati űrlap használható.

2. Erasmus+ mobilitás nyilatkozat (Declaraţie mobilitate Erasmus+). A formanyomtatványok letölthetők innen, mindkét nyelven kitöltve, aláírva kell benyújtani.

3. Ajánlólevél a szakkoordinátortól.

4. Érvényes személyi igazolvány másolata; nem román állampolgárok esetén szükséges az érvényes tartózkodási/letelepedési engedély másolata is.

5. Curriculum Vitae – Europass formátumban, olyan nyelven megszerkesztve, amelyen a hallgató külföldi tanulmányait folytatni fogja (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae).

6. Motivációs levél – max. 2000 leütés, olyan nyelven, amelyen a hallgató külföldi tanulmányait folytatni fogja.

7. Nyelvtudás igazolása abból a nyelvből, amelyen a hallgató külföldi tanulmányait folytatni fogja (kivéve, hogyha a fogadó intézményben az oktatás nyelve a magyar).

8. opcionálisEgyetemi tudományos tevékenységre vonatkozó dokumentumok másolata: pl. TDK-n vagy más tanulmányi versenyen való részvétel igazolása; publikációk esetében a publikáció első és utolsó oldalának, valamint a megjelenés helyéül szolgáló folyóirat, kötet első oldalának másolata; más szakmai tevékenységről szóló igazolás, oklevélmásolat.

9. opcionális: Társadalmi tevékenységet igazoló dokumentumok másolata: pl. önkéntesség, Erasmus tevékenységek szervezésében való részvétel, az egyetem érdekében végzett munka stb.

A pályázathoz az összes nem opcionálisnak jelölt dokumentum benyújtása kötelező.

A pályázati dossziét egy példányban, papír alapon, minden aláírással ellátva kell benyújtani a kar Erasmus+ koordinátorának.

A pályázati anyag beküldhető elektronikusan is akkor, hogyha a pályázó valamilyen ösztöndíjjal az EMTE tudtával és beleegyezésével külföldön tartózkodik a teljes pályázási periódusban. Ebben az esetben is az iratoknak tartalmazniuk kell az előírt aláírásokat, és a dossziét beszkennelve, pdf formátumban kell beküldeni. Hazaérkezés után a pályázónak a pályázati űrlapot és a nyilatkozatokat eredeti aláírással is el kell látnia. 

Hiányos pályázat nem vehető figyelembe. Aláírás hiánya, adatok hiánya, beadási határidő elmulasztása kizáró ok lehet. Az iratok pótlására a pályázati határidő lejártáig van lehetőség.

A pályázat meghirdetésével egyidejűleg a karok közzéteszik a kari honlapokon és hirdetőtáblákon a következő információkat: a megpályázható helyek (az intézményközi szerződések függvényében), a pályázat további kari feltételei (pl. szóbeli meghallgatás kiírása), bírálati szempontrendszer, a kari Erasmus Bizottság személyi összetétele.

Túljelentkezés esetén hátrányban lesz az a hallgató, aki az állandó lakhelye szerinti országban szeretné végrehajtani mobilitását. Elutasításra kerül annak a pályázata, aki az aktuális tanulmányi ciklusában végrehajtott korábbi Erasmus+ tanulmányi mobilitása(i) alatt a fogadó intézményben nem teljesített egy egyetemi félévben minimálisan 15 ECTS értékű tárgyat az elismert kötelező, opcionális és fakultatív tárgyakból itthoni kreditértékben.

A pályázat benyújtható 2018. szeptember 24. hétfővel kezdődően, 2018. október 8. hétfő déli 12:00 óráig.

Jelentkezni a kari Erasmus+ koordinátoroknál lehet a fogadóórák alatt:

• Csíkszeredai Kar: Bors Hortenzia

• Kolozsvári Kar: Sulyok Kármen

• Marosvásárhelyi Kar: Keresztes Zsófia.

 

Kolozsvár, 2018. szeptember 19.Az Erasmus+ programon belül minden hónap egységesen 30 naposnak számít.

EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK:

- 6,50 alatti éves kreditindex-el rendelkező diákok pályázatát nem fogadjuk -a kreditindex értéke a Neptunban nézhető meg.

- A Kari Erasmus Bizottságaz alábbi pontozási kritériumok alapján pontozta a pályázatokat:

Elérhető maximális pontszám 30:

 1. 1-10 pont – tanulmányi eredmény (kredit index);
 2. 1-5 pont – motivációs levél értékelése;
 3. 1-5 pont – extrakurrikuláris tevékenységek értékelése (leadott igazolások és az önéletrajzban megjelölt adatok alapján);
 4. 1-5 pont – a képzési szint és évfolyam szerinti besorolás alapján;
 5. 1-5 pont – az Erasmus mobilitási részvétel.

 

Kiegészítés a pontozáshoz:

A b. pontnál, motivációs levél értékelésénél, a bizottság a következő szempontokat javasolja figyelembe venni:

 • tartalom / érthetőség;
 • helyesírás / nyelvtan;
 • forma.

A c. pontnál, extrakurrikuláris tevékenységek értékelése, a bizottság a következő fontossági sorrendet javasolja figyelembe venni:

 • az egyetemhez köthető tevékenységek (pl. TDK részvétel, egyéb verseny részvétel, szakkollégiumi / HÖK tevékenység);
 • a hallgató tanulmányi szakterületéhez kapcsolódó külső tevékenységek (pl. környezetmérnök olajgyűjtésen önkéntes);
 • egyéb tevékenységek (pl. lakóhelyén hagyományőrző egyesület tagja).

 A d. pontnál a következő pontozás érvényesül:

 • alapkepézés 1 éves hallgatói:3 pont;
 • alapkepézés 2, illetve 2 és 3 (műszaki szakok esetében) éves hallgatói: 4 pont;
 • alapkepézés 3, illetve 4 (műszaki szakok esetében) éves hallgatói: 1 pont;
 • mesterképzés 1 éves hallgatói: 1 pont;
 • mesterképzés 2 éves hallgatói: 2 pont.

Az e. pontnál a következő pontozás érvényesül:

 • aki még nem vett részt ebben a képzési ciklusban hallgatói mobilitáson: 5 pont;
 • aki egy alkalommal vett részt ebben a képzési ciklusban hallgatói mobilitáson: 2 pont;
 • aki eddig már legalább két hallgatói mobilitáson vett részt ebben a képzési ciklusban: 0 pont;

 

- 3 elmaradt vizsga esetén nem utazhat ki a diák, ezt mindig kiutazás előtt ellenőrizzük a Neptunban. Ezért mindenki figyeljen arra, hogy a vizsga után bekerüljön a jegye a Neptunba.

Fogadóóra Csíkszeredában, 114/B irodában

 • Hétfő, kedd, szerda, péntek: 10-12.30 és 13.30-15.00
 • Csütörtök: 8:00-10 és 13.30-15.00

Eseménynaptár

2021. május

KeSzCsSzVa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31