Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Csíkszeredai Kar – csik.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Hírek /

Köztes terek / Spaţii intermediare / Spaces In Between ‒ Nemzetközi konferencia 2019

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kara, Humántudományok Tanszékének Kultúraközi Kölcsönhatások Kutatóközpontja háromnyelvű konferenciát szervez Köztes terek/Spaţii intermediare/ Spaces In Between címmel, az egyetem csíkszeredai helyszínén, 2019. április 26-27. között.

Jelentkezési határidő: 2019. január 31.

Az utóbbi évtizedekben, különösen az ezredforduló óta egyre inkább körvonalazódnak a társadalom- és kultúratudományok ágazatai közötti átjárások. A Humántudományok Tanszék Kultúraközi Kölcsönhatások Kutatóközpontja által szervezett konferenciasorozat célkitűzése, hogy feltérképezze az ezen kapcsolatokat lehetővé tevő fogalmakat, nézeteket, és próbára tegye ezek hasznosíthatóságát nemcsak a kulturális tanulmányok keretében, az interkulturalitás témakörében, hanem számos más területen is (irodalomtörténet, irodalomelmélet, fordítástudomány, alkalmazott nyelvészet, diskurzusanalízis, pragmatika, szövegnyelvészet, film- és médiatudomány).

A 2019. április 26‒27-ére tervezett konferencia a kutatóközpont által szervezett korábbi konferencia központi témáját ‒ határátlépések ‒ viszi tovább, ezúttal a köztes terekre összpontosítva. A közöttiség ontológiailag meghatározó tapasztalata igen változatos módon reflektálódik, és különféle alakzatai figyelhetők meg számos kortárs irodalmi, nyelvi, társadalmi és mediális jelenségben. A jelen globális és digitális kultúrájában végbemenő folyamatok tükrében a köztesség gondolata nem a bináris logikát erősíti, a pólusokat nem szétválasztottságukban tételezi, hanem elsősorban átjárásokat, átfedéseket, kereszteződési és találkozási pontokat, egyidejűségeket, konvergenciákat feltételez.

A dichotomikus gondolkodás korlátaival szemben Andrei Pleşu térközről beszél: „a hit tere, az ég és a föld lehetséges találkozásának a tere éppen ez a térköz. Ebben mozognak az angyalok, fel és le járkálva, mint Jákob létráján” (Angyalok, Koinónia, 2007). Az interkulturalitás vonatkozásában a köztes tér tapasztalata nem a saját és a más szembeállításában, hanem éppen a sajátban a más, a másban a saját felismerése révén nyilvánul meg. A posztkolonializmus kontextusában a harmadik tér (Homi Bhabha) azt a teret jelenti, ahol a koloniális szembenállások viszonyrendszere átrendeződik, a jelentések és minőségek kétértelművé válnak, a hibridizáció formái olyan megosztott szociokulturális tereket eredményeznek, amelyekben árnyalódnak az együttélés és közvetítés lehetőségei.

A társadalmi identitásképzés viszonylagossága és pluralitása, a köztesség alakzatai irodalmi művekben, a nyelvi kontaktus módozatai, valamint a médiumok szimbiózisa azt tanúsítják, hogy a köztesség a kultúra alaptapasztalata, amely sokrétű, komplex rendszereket és mintázatokat hoz létre a saját és a más(ik), az élet és művészet, a valóság és fikció/virtualitás köztes tereiben. Konferenciánk fórumot teremt mindezen jelenségek vizsgálatával kapcsolatos reflexiók, dilemmák, esetelemzések, értékelő összegzések és új irányok megvitatására.

Szeretettel várjuk jelentkezését!

 

Javasolt témák (más, ezekhez kapcsolódó javaslatokat is elfogadunk):

 • átmenetek, áttűnések, a kultúrák közötti átjárhatóság kérdései;
 • az identitásképzés folyamatai, peremkultúrák, kisebbségi identitás;
 • a köztesség alakzatai a kortárs irodalomban;
 • befogadás, megértés, dialogikus köztesség;
 • metaleptikus határátlépések fikció és realitás között;
 • a magas irodalom és populáris irodalom köztes terei;
 • köztes térkonfigurációk: határterületek, heterotópiák, nem-helyek;
 • a történelem, a történelmi emlékezet köztes terei;
 • kultúra és természet közötti átjárások, ökokritika;
 • műfaji köztességek, hibriditás, heterogenitás;
 • a nyelvi és kulturális közvetítés problémái;
 • köztes terek nyelvi dimenziói;
 • transzlingválás, transzlingváló kommunikáció;
 • kétnyelvűség, többnyelvűség és nyelvhasználati terek;
 • virtuális/digitális textualitás;
 • nyelvhasználati szokások és nyelvváltozatok;
 • nyelvi kódváltás, hibrid nyelvhasználat;
 • művészetközi kapcsolatok, intermedialitás, multimedialitás, mediális köztességek.

A konferencia tudományos bizottsága

 • BENCE Erika, egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Szerbia
 • Tuomo LAHDELMA, egyetemi tanár, Jyväskyläi Egyetem, Finnország
 • Mircea MARTIN, egyetemi tanár, a Romániai Összehasonlító Irodalmi Társaság (ALGCR) elnöke, Románia
 • VANČO Ildikó, egyetemi docens, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Szlovákia
 • Ina VISHOGRADSKA, egyetemi docens, Szófiai Ohridi Szent KelemenEgyetem, Bulgária

Plenáris előadók

CAIUS DOBRESCU, egyetemi tanár a Bukaresti Egyetem Filológia Karán, író, esszéíró és irodalomkritikus. Legfontosabb kutatási területei: a művészeti, irodalmi és értelmiségi avantgárd mozgalom és politikai hatása; a kelet-európai és balkáni nacionalizmus; politikai, intézményi és kulturális modernizáció Kelet-Európában és a Balkánon; a terrorizmus és a terrorista ideológiák eredete; az Európai Unió kulturális politikái; crime narratives. Legújabb publikációi: tanulmánykötet: Plăcerea de a gândi. Moştenirea intelectuală a criticii literare româneşti (1960‐1989), (A gondolkodás öröme. A román irodalomkritika gondolati öröksége (1960-1989). 2014); regények:Praf în ochi (Porhintés, 2017); Moarte în ținutul secuilor (Halál Székelyföldön. 2017), verseskötet: Odă liberei întreprinderi da a szabad vállalkozáshoz 2009).

Caius DOBRESCU, egyetemi tanár, Bukaresti Egyetem

 

NAVRACSICS JUDIT, a veszprémi Pannon Egyetem professzora, a Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori iskola alapítója és vezetője, jelen pillanatban az egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karának dékánja. Számos, két- és többnyelvűségről, akétnyelvűség pszicholingvisztikai vonatkozásairól, a második és harmadik nyelvek elsajátításáról, a kétnyelvű mentális lexikonról szóló, angol és magyar nyelvű tanulmány szerzője. Fontosabb kötetei: 1999, A kétnyelvű gyermek, Budapest: Corvina Kiadó; 2007, A kétnyelvű mentális lexikon, Budapest: Balassi Kiadó, 2010, Egyéni kétnyelvűség, Szeged, Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Kiadó; 2011, Szóaktiváció két nyelven, Budapest, Gondolat Kiadó.

NAVRACSICS Judit, egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Veszprém

 

PETHŐ ÁGNES a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem habilitált professzora, filmszakember, a Kolozsvári Kar Média Tanszékének vezetője. Kutatási területei: intermedialitás és önreflexivitás a filmművészetben, kép és szöveg viszonyok elmélete, a film és a többi művészetek kapcsolata, a modern és a posztmodern film poétikája. Kötetei: Múzsák tükre. Az intermedialitás és az önreflexió poétikája a filmben (2003), Cinema and Intermediality. The Passion for the In-Between (2011), Reflexivitás a filmben/Reflexivity in film (2013). Szerkesztett kötetek: Intermediality in Eastern European and Russian Cinema (előkészületben), The Cinema of Sensations (2015), Film in the Post-Media Age (2012), Words and Images on the Screen (2008).

PETHŐ Ágnes, egyetemi tanár, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár

 

THOMKA BEÁTA, az MTA doktora, a Pécsi Tudományegyetem tanára. Kutatási területe: irodalomelmélet, narratológia, műfajpoétika, 20. századi magyar irodalom, összehasonlító irodalom- és kultúrakutatás. Utóbbi könyvei: Beszél egy hang. Elbeszélők, poétikák (2001), Glosszárium (2003), Prózai archívum. Szövegközi műveletek (2007), Déli témák. Kultúrák között (2009), Prózaformák. Elbeszélő művészet és interpretáció (2012), Regénytapasztalat. Korélmény, hovatartozás, nyelvváltás (2018). Szerkesztett kötetek: Az irodalom elméletei 1-5, Narratívák 1-12, Kritikai zsebkönyvtár 1-16.

THOMKA Beáta, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem

A konferencia párhuzamos szekciókban zajlik majd, a három nyelv (magyar, román vagy angol) bármelyikén lehet jelentkezni előadással. Mindegyik szekcióelőadónak 20 perc áll a rendelkezésére, amelyet vita követ. A konferencia egy virtuális szekciót is magában foglal.

Amennyiben részt kíván venni a konferencián, kérjük, töltse ki az alábbi online jelentkezési űrlapot. Maximum 250 szavas kivonatokat várunk. A magyar és román nyelven előadó résztvevőktől az előadás nyelvén megfogalmazott kivonat mellett angol nyelvű kivonatot is várunk, kérjük, hogy az angol mezőt is töltsék ki.

A konferenciára való jelentkezés határideje: 2019. január 31.

Visszajelzést küldünk 2019. február 7-ig.

A konferencia munkálatainak írott anyagából szerkesztett válogatás magyar és román nyelvű konferenciakötetekben, valamint az Acta Universitatis Sapientiae, Philologicaszámos adatbázisban (CEEOL, EBSCO, ELSEVIER’S SCOPUS, ERIH PLUS) jegyzett angol nyelvű szakfolyóirat 2019-es számaiban fog megjelenni:  http://www.acta.sapientia.ro/acta-philo/philologica-main.htm

 

Részvételi díj korai befizetőknek – 2019. február 10‒28. között: 40 EUR.

Részvételi díj fizetése a konferencia helyszínén: 50 EUR.

Virtuális szekció – befizetés 2019. február 10‒28. között: 30 EUR.

A mesteri, valamint doktori programban részt vevő hallgatók 40%, illetve 30% kedvezményben részesülnek.

Szeretettel várjuk Csíkszeredába!

 

Fill out my online form.
Use Wufoo templates to make your own HTML forms.

Eseménynaptár

2021. szeptember

KeSzCsSzVa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930