Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Csíkszeredai Kar – csik.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Hírek /

Pályázati felhívás: Erasmus+ hallgatói mobilitási program, szakmai gyakorlat (2020 nyara) és tanulmányi mobilitás (2020/21-es tanév)

A Sapientia EMTE pályázatot hirdet hallgatók számára Erasmus+ szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre 2020 nyarán, és tanulmányi mobilitási programban való részvételre a 2020/2021-es tanévben.

1. A pályázat általános célja a hallgatók nemzetközi mobilitásának támogatása, lehetővé téve oktatási, nyelvi, szakmai és kulturális tapasztalatok megszerzését külföldi felsőoktatási vagy egyéb intézményben az Erasmus+ programországokon belül.

Jelen pályázati felhívás célja az alábbi tevékenységek támogatása:
           • Hallgatók szakmai gyakorlat célú mobilitása 2020 nyarán (időtartama minimum 2 hónap, maximum 4 hónap). A mobilitásnak le kell zárulnia 2020. szeptember 11-ig, végzett hallgatók esetén 2020. december 31-ig.
           • Hallgatók tanulmányi célú mobilitása a 2020/2021-es tanévben (időtartama egy egyetemi félév, a fogadó egyetem tanévbeosztása szerint, magába foglalva a vizsgaidőszakot is, minimum 3 egymást követő hónap, ugyanabban a fogadó intézményben), kombinálható szakmai gyakorlattal.

2. A pályázattal elnyerhető ösztöndíj

• Az ösztöndíj folyósításának pénzneme az euró. Az ösztöndíj összege a mobilitás típusa, a fogadó intézmény országa és a teljesített mobilitás napok száma alapján kerül kiszámításra. A kiutazáskor kapott előleg mértéke 80%, a maradék összeg elszámolás után kerül utalásra.
• A 2020/2021-es tanévben elnyerhető ösztöndíjösszegek a fogadó ország szerint, tanulmányi vagy kombinált mobilitás esetén:
– Bulgária, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Szerbia, Szlovákia, Törökország: 470 EUR/hónap;
– Ciprus, Franciaország, Írország, Németország, Olaszország, Spanyolország, Portugália: 520 EUR/hónap.
• Szakmai gyakorlat mobilitás esetén a fenti összegek havi 200 euróval nagyobbak.

3. Általános pályázati feltételek

• Alapképzésben és mesteri képzésben részt vevő hallgatóink pályázhatnak, kizárólag azon a képzési cikluson belül megvalósuló mobilitásra lehet pályázni, amelyre a hallgató a pályázás pillanatában be van iratkozva.
• Hogyha a hallgató párhuzamosan több szakra van beiratkozva, akkor mindegyik szakhoz kötődően pályázhat, de csak az egyik szakhoz kötődően nyerhet el mobilitási támogatást.
• Kiegészítő éves hallgató nem pályázhat Erasmus+ ösztöndíjra.
• A pályázó olyan alapképzésben vagy mesteri képzésben részt vevő hallgató lehet, aki:
           • aktív hallgatói jogviszonyban van a Sapientia EMTE-vel (vagyis a folyó tanévben beiratkozott, aktív félévre regisztrált a Neptun rendszerben és Tanulmányi szerződést kötött a szakkoordinátorral való egyeztetés szerint), és teljesíti a pályázat speciális részvételi feltételeit;
           • román állampolgár vagy Romániában érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
           • legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik abból a nyelvből, amelyen a tevékenység folyik a fogadó intézményben, és ezt igazolni is tudja (amennyiben nem a magyar a képzés nyelve);
           • a tervezett külföldi szakmai/tanulmányi program beilleszkedik a tantervébe (évet halasztani Erasmus+ ösztöndíj miatt nem lehet);
           • vállalja, hogy szükség esetén elvégzi a nyelvi kompetencia felmérésére szolgáló OLS online teszteket (kiutazás előtt és a mobilitás után egyaránt), és az online nyelvtanfolyamot;
           • nyilatkozza, hogy ismeri és elfogadja a Sapientia EMTE Erasmus+ hallgatói mobilitás szabályzatát, amely elérhető a karok honlapjainak Erasmus+ oldalain, valamint az egyetem honlapján ezen a helyen;
           • eleget tesz a kari Erasmus bizottság által meghatározott egyéb pályázati feltételeknek.
• Adott képzési ciklusban a hallgató összesített mobilitási időtartama nem haladhatja meg az Erasmus+ ösztöndíj-kalkulátorral számolt 12 hónapot, azaz 360 napot* a megpályázott mobilitás időtartamával együtt (beleértve a zero grant-os periódusokat is), ebbe beleszámít a korábban LLP-ben teljesített Erasmus mobilitási idő is.
• A kari Erasmus Bizottság pozitív döntése nem jelenti automatikusan az ösztöndíj folyósítását, ahhoz a támogatási szerződés megkötése szükséges. A mobilitás lebonyolítása a támogatási szerződés megkötésének pillanatában érvényes hallgatói Erasmus+ szabályzat szerint fog történni.
• Nem köthető támogatási szerződés olyan hallgatóval, aki a tervezett kiutazását megelőző két félévben nem teljesített legalább 20 kreditet félévenként a kötelező és kötelezően választandó tárgyakból azon a szakon, amelyhez kötődően Erasmus+ ösztöndíjat ítéltek meg számára.
• Ha a pályázást követően vagy a támogatási szerződés megkötése után, annak érvényességi idején belül megszűnik a hallgatói jogviszony, akkor a pályázat, illetve a támogatási szerződés érvényét veszíti (kivéve a végzettek nyári szakmai gyakorlat mobilitás szerződését).
• Az a hallgató, akinek kiutazását a kari Erasmus Bizottság támogatja, de ösztöndíjas helyet nem kap, önfinanszírozó státust vehet igénybe, azaz zero granttal utazhat ki mobilitásra, amennyiben az intézményközi szerződések által rögzített tanulmányi mobilitás helyek és a fogadó intézmények által biztosított szakmai gyakorlat helyek ezt lehetővé teszik, és amennyiben vállalni tudja, hogy saját maga biztosítja az utazás és a kint tartózkodás költségeit.

3.1 Erasmus+ szakmai gyakorlat (SMP) mobilitás pályázat speciális részvételi feltételei

• A szakmai gyakorlat célú mobilitásnak alap- és mesterképzésben részt vevő, nem utolsó éves hallgatók esetén 2020. június 15. és 2020. szeptember 11. között kell megvalósulnia, végzett hallgatók esetén a megvalósítás végső határideje 2020. december 31. A mobilitás időtartama minimum 2 egymást követő hónap ugyanazon fogadó intézményben, a fogadó intézmény kifejezett kérésére lehet maximum 4 hónap.
• Végzett hallgatók nyári szakmai gyakorlat mobilitása kizárólag az államvizsga dolgozat/mesteri disszertáció sikeres megvédése után kezdődhet. Az a végzett hallgató, aki nem tesz sikeres államvizsgát/disszertáció vizsgát az adott szak első záróvizsga időszakában (június/július), elveszíti a megnyert Erasmus+ szakmai gyakorlat ösztöndíjhoz való jogát a vizsgaeredmények kifüggesztésének pillanatában.
• Végzett hallgató esetében az ösztöndíj folyósításának feltétele lesz, hogy rendelkezzen kezessel, aki közjegyző előtt tett nyilatkozatban kötelezettséget vállal arról, hogy a támogatási szerződésben foglalt feltételek megszegése esetén visszatéríti a kiutalt ösztöndíjat.
• A szakmai gyakorlat olyan intézményekben hajtható végre, amelyekben a hallgató a szakjához kötődő feladatokat láthat el, de nem támogatható az EU intézményeiben megvalósuló szakmai gyakorlat (teljes lista: http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en). Adott szakmai gyakorlatnak egyetlen intézmény keretén belül kell teljesülnie, a mobilitásnak nem lehet több fogadó intézménye, és a gyakorlat nem teljesíthető Romániában, még részlegesen sem.
• Intézményközi szerződéseink alapján szakmai gyakorlatra hallgatókat fogadó felsőoktatási intézmények karonkénti listája a kari koordinátoroknál és itt található, a fogadó intézmény kereséséhez segítséget nyújtó weboldalak javasolt listája és a programországok listája itt érhető el.
• Az Erasmus+ szakmai gyakorlat mobilitás ösztöndíjat nyert hallgatóknak 2020. május 25. hétfővel bezárólag kell bemutatniuk a szakmai gyakorlatra őket fogadó cég/intézmény szándéknyilatkozatát (Letter of Intent), ellenkező esetben elveszítik a megnyert ösztöndíjat.

3.2 Az Erasmus+ tanulmányi célú (SMS) vagy kombinált mobilitás pályázat speciális részvételi feltételei

• A megpályázható helyek jegyzéke a kari Erasmus+ koordinátornál és itt érhető el.
• A tanulmányi időszak magába foglalhat egy kiegészítő szakmai gyakorlat periódust, amennyiben ezt az intézményközi szerződés lehetővé teszi. A kombinált mobilitás periódusa ugyancsak egy egyetemi félév a fogadó egyetem tanévbeosztása szerint. A hallgatónak igazolnia kell, hogy a két tevékenységet ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt végzi el. A kombinált mobilitás teljes periódusára vonatkozóan a havi támogatási összeg megegyezik a havi tanulmányi ösztöndíjjal.
• Nem pályázhatnak második féléves tanulmányi mobilitás ösztöndíjra azok a hallgatók, akik a 2020/2021-es tanévben végzősök lesznek.
• Alapképzésben részt vevő hallgatók esetében a pályázónak kiutazáskor legalább két befejezett félévvel, és félévente legalább 20-20 teljesített kredittel kell rendelkeznie a kötelező és kötelezően választandó tárgyakból azon a szakon, amelyhez kötődően mobilitásra fog utazni.

4. A pályázathoz csatolandó kötelező és opcionális dokumentumok:

           1. Pályázati űrlap (Fişa candidatului). A szakmai gyakorlat pályázati űrlap innen tölthető le, a tanulmányi mobilitás pályázati űrlap innen tölthető le. Kitöltve, papír alapon, aláírva kell benyújtani. Kizárólag ezek az űrlapok nyújthatók be.
           2. Nyilatkozat Erasmus+ mobilitásról (Declaraţie mobilitate Erasmus+). A formanyomtatványok letölthetők innen, mindkét nyelven kitöltve, papír alapon, aláírva kell benyújtani. Kizárólag ezek a nyilatkozatok nyújthatók be.
           3. Érvényes személyi igazolvány másolata, nem román állampolgárok esetén szükséges az érvényes tartózkodási vagy letelepedési engedély másolata is (Certificat de inregistrare).
           4. Curriculum Vitae – Europass formátumban, olyan nyelven megszerkesztve, amelyen a hallgató külföldi tanulmányait folytatni fogja (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae).
           5. Motivációs levél – max. 2000 leütés, olyan nyelven, amelyen a hallgató külföldi tanulmányait folytatni fogja.
           6. Nyelvtudás igazolása abból a nyelvből, amelyen a hallgató külföldi tanulmányait folytatni fogja (kivéve hogyha a fogadó intézményben az oktatás nyelve a magyar).
           7. opcionális: Egyetemi tudományos tevékenységre vonatkozó iratok, pl. TDK-n vagy más versenyen való részvétel igazolása; publikációk esetében a publikáció első és utolsó oldalának, valamint a megjelenés helyéül szolgáló folyóirat/kötet első oldalának másolata; más szakmai tevékenységről szóló igazolás, oklevélmásolat.
           8. opcionális: Társadalmi tevékenységről igazolás: pl. önkéntesség, Erasmus tevékenységek szervezésében való részvétel, az egyetem érdekében végzett munka stb.

A pályázathoz az összes nem opcionálisnak jelölt dokumentum benyújtása kötelező. A pályázat az illetékes szakkoordinátor ellenjegyzésével nyújtható be.

A pályázatokat nyomtatott formában, egy példányban, minden aláírással ellátva kell benyújtani a kar Erasmus+ koordinátorának.
A pályázati anyag beküldhető elektronikusan is akkor, hogyha a pályázó valamilyen ösztöndíjjal az EMTE tudtával és beleegyezésével külföldön tartózkodik a teljes pályázási periódusban. Ebben az esetben is az iratoknak tartalmazniuk kell az előírt aláírásokat, és a dossziét beszkennelve, pdf formátumban kell beküldeni.
Ugyanazon hallgató mindkét típusú mobilitásra pályázhat.
Hiányos pályázat nem vehető figyelembe. Nem megfelelő űrlap és/vagy nyilatkozatok használata, aláírás hiánya, adatok hiánya, beadási határidő elmulasztása kizáró okok lehetnek. Az iratok pótlására a pályázati határidő lejártáig van lehetőség.
A pályázat meghirdetésével egyidejűleg a karok közzéteszik a kari honlapokon és hirdetőtáblákon a következő információkat: a megpályázható helyek szakterületenként (az intézményközi szerződések alapján), a pályázat további kari feltételei (pl. szóbeli meghallgatás kiírása), bírálati szempontrendszer, a kari Erasmus Bizottság személyi összetétele.
Túljelentkezés esetén hátrányban lesz az a hallgató, aki az állandó lakhelye szerinti országban szeretné végrehajtani mobilitását.

Jelentkezési határidő: 2020. március 20. péntek, déli 12:00 óra.

Jelentkezni a kari Erasmus+ koordinátoroknál lehet a fogadóórák alatt:
           • Csíkszeredai Kar: Bors Hortenzia
           • Kolozsvári Kar: Sulyok Kármen
           • Marosvásárhelyi Kar: Kovács Zsuzsa.

 

* Az Erasmus+ programon belül minden hónap egységesen 30 naposnak számít.
 

Eseménynaptár

2020. október

KeSzCsSzVa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031