Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Csíkszeredai Kar – csik.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Mesterképzési szakok /

Vezetés és szervezés mesterképzés

Helyek száma: 20 tandíjmentes és 25 költség-hozzájárulásos

 

Beiratkozási időszak:  2017. július 17-25., naponta 9-15 óra között

A képzés szakmai partnere a Budapesti Corvinus Egyetem.

A mesterképzési szak megnevezése: Vezetés és szervezés

A képzési idő félévekben: 4 félév

A képzés célja, elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja a vállalkozások, valamint a közszféra szervezetei számára olyan szakemberek képzése, akik megalapozott és integrált szakmai ismeretekkel rendelkeznek a menedzsment területén. Megszerzett tudásuk birtokában képesek elemezni, tervezni, irányítani a versenyszektor és a közszféra szervezeteinek munkafolyamatait. Képesek újonnan felmerülő problémákat felismerni, elemezni és megoldani, miközben az egyéni és szervezeti tanulás megismert kategóriáit használják, valamint az innovációra és a kreatív gondolkodásra való képességeiket hasznosítják. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására is.

A végzettek ismerik:

 • a vezetés- és szervezéstudomány és gyakorlat korszerű irányzatait és eredményeit;
 • a korszerű informatikával és know-how-val támogatott vezetési és szervezési módszereket és azok gyakorlati alkalmazását;
 • a szervezetek működése során felmerülő problémák és új jelenségek megoldási módozatait, illetve a kritikus feldolgozására irányuló módszereket;
 • a képzés szakirányának megfelelő területen az alapvető (funkcionális) gyakorlati módszereket és megoldásokat, valamint ezek hasznosításának lehetőségeit.

A végzettek alkalmasak:

 •  a hazai és nemzetközi munkaerőpiacon megfelelő alkalmazási (foglalkoztatási) lehetőségek felismerésére és kihasználására;
 •  a gyakorlati tapasztalatok megszerzését követően vezetői feladatok végzésére;
 •  a szervezetek működésével kapcsolatban – egyénileg vagy csoport tagjaként – szakmailag megalapozott vélemény megfogalmazására, döntés-előkészítésre és döntéshozatalra;
 •  a szakiránynak megfelelő további ismeretek birtokában speciális munkakörök betöltésére;
 •  a tanult ismeretek és megszerzett tapasztalatok birtokában saját vállalkozás irányítására és működtetésére;
 •  a szak tudományágában a kutatások és azok eredményeinek kritikus értékelésére;
 •  tudásuk, képességeik és készségeik folyamatos, egy életen át tartó fejlesztésére.

A képzés jellege:

A képzés időtartama és formája 2 éves nappali képzés. Az órarend kialakításánál tekintettel vagyunk a már munkahellyel rendelkező hallgatókra is. 

Felvételi kritériumok:

- felvételire jelentkezhetnek közgazdasági alapvégzettségű hallgatók;

- felvételire jelentkezhetnek más alapvégzettségű hallgatók, amennyiben egyetemi tanulmányaik alatt legalább 30 kreditnyi közgazdasági alapismereteket biztosító tárgyakat tanultak az előre meghatározott kritériumrendszer alapján. 

A felvételi vizsga pontszámítási módja:

Legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is.

PONTSZÁMÍTÁS:

vállalatgazdaságtan írásbeli vizsga (max. 20 pont)

szakmai és motivációs beszélgetés (max. 30 pont): ,

az alapképzésben szerzett oklevél minősítése (max. 40 pont): 

- többletpontok (max. 10 pont).

Hasznos tudnivalók:

Beirakozási időszak: 2017. július 17-25., naponta 9-15 óra között

Felvételi vizsga: 

 • 2017. július 26. - írásbeli vizsga
 • 2017. július 26. - szóbeli meghallgatás

Eredményhirdetés: 2017. július 28.

Beiratkozás helyszíne: Csíkszereda, Szabadság tér 1. sz.

 

2017/2018-as tanévre 20 tandíjmentes és 25 költség-hozzájárulásos helyet kínálunk

Költség-hozzájárulás összege: 3000 lej/év

Szükséges iratok:

a.) beiratkozási űrlap (román és magyar nyelven), amely a beiratkozáskor igényelhető;

b.) érettségi (vagy azzal egyenértékű) oklevél eredetije vagy hitelesített másolata.

c.) egyetemi oklevél (a 84/1995 sz. törvény alapján szerzett, vagy a 288/2004-sz. törvény szerint szerzett, legalább licensz szintű diploma vagy ezeknek megfelelő külföldi oklevél elismerési bizonyítványa – atestat de echivalare), vagy az oklevelet helyettesítő igazolás eredetije, illetve hitelesített másolata a más egyetemen is képzésben lévő jelentkezők esetében.

d.) oklevélmelléklet (supliment la diplomă) vagy törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) hitelesített másolata, más egyetemről származó jelentkezők esetében;

e.) nyelvi kompetencia bizonylat;

f.) háziorvos vagy iskolaorvos által kibocsátott orvosi igazolás;

g.) 3 db. 3 x 4-es fénykép;

h.) születési bizonyítvány hitelesített másolata;

i.) személyi igazolvány fénymásolata;

j.) a felvételi díj befizetését igazoló bizonylat vagy a felvételi díj befizetésének kötelezettsége alóli felmentést igazoló iratok;

k.) irattartó.

 

Esetenként még szükségesek a következők:

a) házassági bizonyítvány vagy egyéb, névváltoztatást igazoló irat hitelesített másolata; 

A felvételi díj befizetésének kötelezettsége alól mentesülnek a következő jelentkezők:

a.) félárvák és árvák;

b.) akik gyermekotthonban nevelkedtek;

c.) oktatási intézményben dolgozó tanszemélyzet és segédtanszemélyzet gyermekei (beleértve nyugdíjas szülőket is);

d.) az alapító egyházak lelkipásztorainak gyermekei;

e.) a Sapientia Alapítvány és az EMTE főállású alkalmazottai és ezeknek gyermekei

 

A vizsgatárgy tematikája és könyvészete

Vállalatgazdaságtan

A felvételi vizsga jellege a gazdálkodástani témakör Vállalatgazdaságtan tantárgyából: Írásbeli vizsga, amely tesztjellegű (igaz-hamis kérdések) és kifejtős kérdésekből áll. Minta feladatsor és fogalomjegyzék ITT és  ITT található.

A vizsga tananyaga:

 •   Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan. AULA, 2008. 4. átdolgozott, bővített kiadás.

Részletes tematika:

1.        A vállalat érintettjei, céljai, formái. Üzleti vállalkozás - vállalat. Kettős értékteremtés. A vállalati működés érintettjei. A vállalat céljai: az egyéni és a szervezeti célok; tulajdonos, menedzser, munkavállaló – céljaik és kapcsolatuk; a vállalati célok. A vállalkozások szervezeti formái a tulajdonlás szempontjából; vállalatok alapítása, átalakulása, megszűnése. Vállalatelméletek.

2.        A vállalat helye a társadalmi rendszerben. A piac és a piaci viszonyok: a piacra való be- és kilépés; árupiacok és erőforráspiacok; piactípusok; a piac gazdasági szabályozó szerepe. Verseny és együttműködés a piacon. Az állam gazdasági szerepe: az állam gazdasági szerepvállalásának tendenciái napjainkban; az állami szerepvállalás és a vállalatok; az állami vállalatok. További külső érintettek - a felelős vállalat koncepció.

3.        A vállalat tevékenységi rendszere. A marketing: a kielégítendő fogyasztói szükségletek - a célpiac kiválasztása; a marketingmix; a marketingstratégiák. Az innováció: az innováció természete és folyamata; az innovációs stratégia. Az emberi erőforrás: az emberi erőforrás-gazdálkodás környezeti tényezői és tevékenységei, az emberi erőforrás-gazdálkodás stratégiája. Az információ mint erőforrás: az információ természete - problémamegoldás, döntés, információ; a vállalati információs rendszerek. Tudásmenedzsment. A logisztikai rendszer: szerkezete és működése; a logisztikai stratégia összetevői. Termelés és szolgáltatás: a termelés jellemzői, a termelési ágak, a szolgáltatások típusai. termeléstervezés és végrehajtás; a termelési stratégia. Vállalati pénzügyek: a vállalat pénzügyi rendszerének működése - a pénzügyi kimutatások és a pénzügyi elemzések; befektetési és finanszírozási formák; a vállalat pénzügyi stratégiájának tartalma.

4.        A vállalat stratégiája. A stratégia - értelmezései és megközelítései; alternatív stratégiák. A stratégia kialakításának lépései. A működési kör, a versenyhelyzet és a szinergia. A stratégiák típusai és jellemzői a versenyhelyzettel és a működési kör kialakításával összefüggésben. PESTEL-elemzés, SWOT-elemzés, iparágelemzés (szektorelemzés), BCGmátrix. Stratégia menedzsment.

 

Szóbeli felvételi beszélgetés témakörei

 • Szakmai kérdések a stratégiai és üzleti tervezés témaköréből:
 • A stratégiai gondolkodás fejlődésének főbb jellemzői;
 • A stratégiai elemzés területei és módszerei;
 • A vállalati és üzletági stratégiák jellemzői;
 • A stratégiai szövetségek jellemzői;
 • A nemzetközi stratégiák jellemzői;
 • A projektek tervezésének és megvalósításának jellemző;
 • Az üzleti tervezés szerepe és folyamata.
 • Szakmai kérdések a vezetés és szervezés alapjai témaköréből:
 • A szervezet és környezet kapcsolata;
 • A szervezetek strukturális jellemzői;
 • A szervezeti alapformák, azok jellemzői;
 • Vezetési funkciók;
 • Szervezeti változások vezetése.
 • Szakmai kérdések a szervezeti magatartás témaköréből:
 • Motiváció;
 • Egyéni és csoportos viselkedés a szervezetben;
 • Kommunikáció a szervezetben;
 • Hatalom a szervezetben;
 • Konfliktus és konfliktus-feloldás.

Ajánlott irodalmak

 •  Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. Aula Kiadó, Budapest, 2006.
 •  Balaton Károly és társai: Stratégiai és üzleti tervezés. Aula Kiadó, Budapest, 2007.
 •  Dobák Miklós és munkatársai: Szervezeti formák és vezetés. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006.

 

Eseménynaptár

2017. április

KeSzCsSzVa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930