Pályázati felhívás: Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram, 2020/21-es tanév

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Pályázati felhívás: Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram, 2020/21-es tanév

A Sapientia EMTE pályázatot hirdet hallgatók számára a Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogramban való részvételre, a 2020/2021-es tanév első és második félévében. 

Jelen pályázati felhívás célja a hallgatók egy félévre (5 hónap), valamint 1 hónapra terjedő részképzési mobilitásának támogatása a 2020/2021-es tanév I. és II. féléveiben, az intézményközi együttműködésekben résztvevő felsőoktatási intézményekben. Ezek jegyzéke jelen felhívás mellékletét képezi. 

A Sapientia EMTE a teljes szemeszteres részképzésekben részt vevő hallgatók partneregyetemen végzett tanulmányait (tantárgyak elismerése, tanegységek /kreditek/ beszámítása), a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint a Sapientia EMTE hallgatói mobilitási szabályzata vonatkozó előírásainak megfelelően elismeri, a partner intézmény által kibocsátott igazolásoknak megfelelően. A teljes féléves részképzési lehetőséget elnyert hallgatóknak vállalniuk kell minimum 15 kredit megszerzését a partnerintézmény keretében.

Az 1 hónapos részképzés célja a hallgatók tudományos tevékenységének támogatása, a szakdolgozat, disszertáció, TDK dolgozat stb. előkészítésének elősegítése a partner intézmény valamely tanszékének keretében. A hallgatók 1 hónapos részképzésre való kiutazása a fogadó intézmény valamely oktatója által aláírt befogadó nyilatkozat nyomán lehetséges, amelynek egyeztetése a saját témavezető tanár vagy a felelős szakkoordinátor közreműködésével történik. A befogadó nyilatkozatnak tartalmaznia kell a tervezett tevékenység rövid leírását.

2. A pályázattal elnyerhető támogatás

• A 2020/2021-es tanévben elnyerhető támogatás havi 150.000 Ft ösztöndíjat, valamint a tandíj térítését tartalmazza, a partnerintézménnyel megkötött megállapodás szerint. 

• A megítélt ösztöndíj a partnerintézményhez kiküldött hallgatók teljes költségét hivatott fedezni, ide értve az utazási, a szállás, a kötelező egészségügyi biztosítási stb. díjakat és a megélhetési költségeket. Az ösztöndíj folyósítása két részletben történik: az ösztöndíj 80%-a a kiutazást megelőzően, 20%-a pedig az elszámolást követően.

• Amennyiben valamely partnerintézménnyel megkötött megállapodás egyéni tandíjbefizetést ír elő, a hallgató a tandíjnak megfelelő összeget is ösztöndíj formájában kapja kézhez, és a bizonylatolt tandíj befizetési kötelezettség őt terheli. Ellenkező esetben a tandíjbefizetés intézményi szinten kerül rendezésre.

3. Pályázati feltételek

A pályázó olyan alapképzésben vagy mesteri képzésben részt vevő hallgató lehet:

• aki aktív hallgatói jogviszonyban van a Sapientia EMTE-vel, vagyis a folyó tanévben beiratkozott, aktív félévre regisztrált a Neptun rendszerben és Tanulmányi szerződést kötött a szakkoordinátorral való egyeztetés szerint. Kizárólag azon a képzési cikluson belül megvalósuló mobilitásra lehet pályázni, amelyre a hallgató a pályázás pillanatában be van iratkozva.

• akinek a tervezett részképzési program beilleszkedik a tantervébe;

• aki eleget tesz a kari Erasmus Bizottság által meghatározott egyéb pályázati követelményeknek.

• 1 hónapos részképzés esetén a hallgató köteles – a témavezető tanára vagy a felelős szakkoordinátor közreműködésével és ellenjegyzésével – egyénileg beszerezni a fogadóintézmény által kiállított befogadó nyilatkozatot, amit a szerződéskötés időpontjáig kell benyújtania a kari Erasmus koordinátorhoz.

• Kiegészítő éves hallgató nem pályázhat Makovecz ösztöndíjra. Nem részesülhet Makovecz ösztöndíjban olyan hallgató, aki az adott félévben Erasmus+ mobilitási vagy más részképzési támogatást kap.  

• Azon partneregyetemeken megvalósuló részképzésre lehet pályázni a hallgató szakja szerinti tudományterületen, amelyekkel egyetemünknek van intézményközi megállapodása (ezek jegyzéke ITT található). 

• A pályázatokat a kari Erasmus Bizottság bírálja el. A Bizottság pozitív döntése nem jelenti automatikusan az ösztöndíj folyósítását, ahhoz a támogatási szerződés megkötése szükséges. 

• Támogatási szerződés abban az esetben köthető a hallgatóval, ha a Makovecz Programra vonatkozó intézményi támogatási keretszerződés létrejött, és a hallgató a mobilitás félévét megelőző két félévben legalább 20-20 kreditet teljesített félévente a kötelező és kötelezően választandó tárgyakból. Ha a támogatási szerződés megkötése után, annak érvényességi idején belül megszűnik a hallgatói jogviszony, akkor a támogatási szerződés érvényét veszíti.

• A hallgató jogosult a mobilitás időtartama alatt mindazon anyagi juttatásokra, amelyek korábbi tanulmányi eredményei alapján vagy egyéb jogcímen megilletik (pl. tanulmányi ösztöndíj, szociális ösztöndíj), ugyanakkor köteles minden, a Sapientia EMTE-vel szembeni pénzügyi és egyéb tartozását (tandíj, egyéb adminisztratív díjak, könyvtári kölcsönzés stb.) kiutazása előtt rendezni.

4. A pályázathoz csatolandó kötelező és opcionális dokumentumok: 

1. Pályázati űrlap. A formanyomtatvány letölthető INNEN. Az elektronikusan kitöltött űrlapot pdf formátumban kérjük elküldeni, saját aláírással ellátva, vagy ha az aláírás elhelyezése nem oldható meg, akkor a kísérő e-mailbe a következő szöveget kérjük beírni: „Nyilatkozat / Alulírott ……. (vezetéknév, keresztnév), személyi szám ……, saját felelősségemre kijelentem, hogy a mellékelt pályázati űrlapon szolgáltatott adatok a valósággal megegyezőek. / Helység, dátum: ………… / Név: …………”. 

2. Szakkoordinátori vagy témavezetői ajánlás, email vagy szkennelt formában.

3. Érvényes személyi igazolvány szkennelt másolata; nem román állampolgárok esetén szükséges az érvényes tartózkodási/letelepedési engedély szkennelt másolata is.

4. Curriculum Vitae – Europass formátumban

5. Motivációs levél – magyar nyelven.

6. opcionális: Tudományos tevékenységre vonatkozó dokumentumok másolata: pl. TDK-n vagy más tanulmányi versenyen való részvétel igazolása; publikációk esetében a publikáció első és utolsó oldalának, valamint a megjelenés helyéül szolgáló folyóirat, kötet első oldalának másolata; más szakmai tevékenységről szóló igazolás, oklevélmásolat.

7. opcionális: Társadalmi tevékenységet igazoló dokumentumok másolata: pl. önkéntesség, Erasmus tevékenységek szervezésében való részvétel, az egyetem érdekében végzett munka stb.

A pályázathoz az összes nem opcionálisnak jelölt dokumentum benyújtása kötelező. 

A pályázati anyagot online formában, emailen kell benyújtani a kar Erasmus koordinátorának, jól olvasható, lehetőség szerint A4-es méretű pdf formátumú dokumentumok révén. A 3. és 4. pontban megjelölt iratokat a pályázó aláírása nélkül is érvényesnek tekintjük. Hiányos pályázat nem vehető figyelembe. Az iratok pótlására a pályázati határidő lejártáig van lehetőség.

A pályázat meghirdetésével egyidejűleg a karok közzéteszik a kari honlapokon és hirdetőtáblákon a pályázat további kari feltételeit (pl. szóbeli meghallgatás kiírása) és a bírálati szempontrendszert.

5. A teljesítendő követelmények:

Teljes féléves (5 hónapos) tanulmányi részképzés esetén a mobilitási időszak megkezdése előtt a hallgató, a Sapientia EMTE és a fogadó intézmény között háromoldalú Tanulmányi szerződés jön létre, amely a hallgatói támogatási szerződés kötelező mellékletét képezi (modell vagy a befogadó intézmény formanyomtatványa szerint). A tanulmányi szerződésbe kizárólag azon képzési ciklushoz tartozó tárgyak vehetők fel, amelyhez az a szak tartozik, amelynek keretében zajlik az adott mobilitás (alapképzős hallgató nem vehet fel mesterképzős tárgyakat, és fordítva).

Teljes féléves részképzés esetén a Sapientia EMTE félévente 30 kredit teljesítését írja elő hallgatóinak a partner egyetemen, amelyek kiszámításakor a Sapientia EMTE tantervében szereplő megfelelő tárgyak kreditszámát, illetve az elismert tárgyak kreditszámát kell tekintetbe venni, függetlenül attól, hogy a partnerintézmény tantervében hány kredites az adott tárgy. Amennyiben a Makovecz hallgatói mobilitási programban részt vevő hallgató a fogadó intézményben nem teljesít egy egyetemi félévben minimálisan 15 ECTS értékű tárgyat az elismert kötelező, opcionális és fakultatív tárgyakból a Sapientia EMTE adott szakjának és évfolyamának tantervében szereplő kreditértékben, a kapott ösztöndíjat a Vezetőtanács által megállapított mértékben vissza kell fizetnie.

A részképzési időszak végét követően a hallgatónak 2 héten belül be kell nyújtania a kari Makovecz koordinátorhoz a fogadó intézmény Makovecz programért felelős vezetői által aláírt részvételi igazolást (modell szerint), valamint az elért tanulmányi eredményeket tartalmazó hivatalos tanulmányi igazolást (kreditigazolás, Transcipt of Records).

Az 1 hónapos részképzés esetében a mobilitási időszak megkezdése előtt a hallgató köteles a fogadó intézmény képviselői által aláírt befogadó nyilatkozatot (modell szerint) benyújtania, amely a támogatási szerződés kötelező mellékletét képezi. A hazatérést követően a hallgatónak egy héten belül be kell nyújtania a kari Makovecz koordinátorhoz a fogadó intézmény Makovecz programért felelős vezetői által aláírt részvételi igazolást (modell szerint), valamint egy írásos beszámolót a részképzés során végzett tevékenységeiről (pld. kutatási eredményeiről, a szakdolgozat vagy TDK dolgozat elkészítésében történt előrehaladás stb.), amelyet a fogadó intézmény képviselőjének, valamint a Sapientia EMTE részéről a témavezető tanárnak vagy szakkoordinátornak kell ellenjegyeznie.

Jelentkezési határidő: 2020. június 26. péntek, 16:00 óra.

Jelentkezni a kari Erasmus+ koordinátoroknál lehet:

• Csíkszeredai Kar: Bors Hortenzia, borshortenziauni.sapientia.ro

• Kolozsvári Kar: Sulyok Kármen, kv.erasmuskv.sapientia.ro

• Marosvásárhelyi Kar: Kovács Zsuzsa, sapierasmusms.sapientia.ro

Sapientia.ro

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Kar

Csíkszereda, Hargita megye, Szabadság tér, 1. szám, 530104

Tel.: +40-266-314-657, fax: +40-266-372-099
E-mail: csikszeredauni.sapientia.ro 

btz webdesign